Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testület

19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

a 9/2015. (II.26.) Ö. sz., 13/2015. (IV.30.) Ö.sz., 14/2015. (V.29.) Ö.sz., 1/2016. (I.29.) Ö. sz., 5/2016. (II.26.) Ö. sz. és 11/2016. (VI.30.) Ö.sz. rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva

 

 

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezéseket az önkormányzat működési területén a jelen rendeletben – továbbiakban SZMSZ – meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.

Önkormányzat alapadatai

1. §

(1)  Önkormányzat alapadatai

a)     Költségvetési szerv megnevezése:    Mezőhegyes Városi Önkormányzat

b)    Székhelye:                              5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

c)     E-mail címe:                                     mezohegyes@t-online.hu

d)    Internet címe:                                   www.mezohegyes.hu

e)     Illetékességi terület:                         Mezőhegyes város közigazgatási területe

f)      Szakágazat:                                      841105

(2)  Önkormányzat feladata:

a)     Mezőhegyes Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.

b)    Az önkormányzat működését a város közigazgatási területén gyakorolja, melynek leírását a SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.

c)     Az önkormányzat aktív részese a kistérségi együttműködéseknek.

 

Az önkormányzat jelképei

2. §

 

(1) Mezőhegyes Város címere a település jellegzetességére, és hagyományaira utal. A címer két mezőre osztott pajzs alak. A felső mezőben zöld alapon arany Hild kapu, mely a település jellemző boltíves épületeit jelképezi, valamint Hild János munkásságát fémjelzi. Az alsó mezőben arany alapon ágaskodó fekete ló látható. A ló szimbólum Mezőhegyes alapítására, híres lótenyésztésére utal. A zöld szín a mezőgazdaságot, a nagy kiterjedésű parkokat, zöldövezetet, míg az arany a településen uralkodó sárga színt jelképezi.

(2) Mezőhegyes zászlója 80x180 cm méretű téglalap alakú, fehér alapszínű, zöld- arany rojtozatú, a zászló közép részén címerrel, és címer alatt Mezőhegyes felirattal.

(3) A címer és zászló használatának módját külön rendelet szabályozza.

(4) Jogszabályban meghatározott ügyekben az ország címerrel ellátott önkormányzati, polgármesteri és polgármesteri hivatali pecsétet kell alkalmazni. Egyéb esetben az önkormányzat és a polgármester városi címerrel ellátott pecsétet is használhat.

 

3. §

A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága az állami, nemzeti és a helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse.

 

4. §

 (1) A helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és szervezetek tevékenységének elismeréséről szóló szabályokat külön rendelet szabályozza.

(2) Az adományozottak névsorát az (1) bekezdésben meghatározott rendelet függeléke tartalmazza.

 

A település nemzetközi kapcsolatai

5.§

 

Mezőhegyes Város Önkormányzata testvér-települési kapcsolatot tart fenn:

-   a romániai Araddal,

-   a romániai Kézdivásárhellyel,

-   az olaszországi Mordanoval,

-   a romániai Nagypereggel,

-   az olaszországi San Giorgio di Nogaroval,

-   a magyarországi Túrkevével,

-   a romániai Uzon Sepsimagyaróssal.

 

II. Fejezet

Az önkormányzat feladatai, szervezeti egységei, telephelyei

6. §

 

(1) 9Alaptevékenységek:

Alaptevékenység megnevezése

Kormányzati funkció

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

Köztemető fenntartás és működtetés

013320

Önkormányzati vagyongazdálkodás

013340

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

016080

Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás

041232

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás

042130

Közutak fenntartása

045160

Vízellátás

063020

Közvilágítás

064010

Zöldterület-kezelés

066010

Háziorvosi alapellátás

072111

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112

Fogorvosi alapellátás

072311

Család és nővédelmi gondozás

074031

Környezeti egészségügyi feladatok

076061

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

081030

Idősek nappali ellátása

102031

Gyermekek átmeneti ellátása-helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

104012

Család és gyermekjóléti szolgálat

104042

Szociális étkezés

107051

Házi segítségnyújtás

107052

Tanyagondnoki szolgáltatás

107055

 

(2) 10 Önkormányzat szervezeti egységei, telephelyei

Szervezeti egység

Megnevezése

Szervezeti egység

címe

telefonszáma

Védőnői szolgálat

Mezőhegyes, Hild János u. 1. szám

06-68/466-086

Kertészeti részleg

Mezőhegyes, Tavasz u. 1. szám

06-68/466-066

Karbantartó részleg

Mezőhegyes, Munkácsy u. 2. szám

 

Szociális tevékenység

Mezőhegyes, Kossuth u. 20.

06-68/466-185

Helytörténeti Gyűjtemény

Mezőhegyes, Szent György tér 1.

68/466-103., 30/445-5432

30/294-07-56

Savanyító üzem

Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1.

 

II. számú Fogorvosi Szolgálat

Mezőhegyes, Kozma F. u. 3.

 

(3)11 Önkormányzat társulás által ellátott feladatai

Tevékenység megnevezése

Társulás neve

Térségfejlesztési feladatok

Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása

Orvosi ügyeleti ellátás

Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása

Hulladékgazdálkodás

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

(4) Önkormányzat vállalkozás által ellátott feladatai

Tevékenység megnevezése

Működtető neve

I. számú Háziorvosi rendelő

Dr. Rácz Zsolt vállalkozó orvos

II. számú Háziorvosi rendelő

Dr. Szegvári Péter vállalkozó orvos

III. számú Háziorvosi rendelő

Dr. Guti Pál vállalkozó orvos

Házi gyermekorvosi rendelő

Dr. Varga Sándor vállalkozó orvos

I. számú Fogorvosi szolgálat

Ianosné Dr. Gurzó Mária vállalkozó orvos

Települési hulladékkezelés

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

Köztemető üzemeltetés

Polacsik Attila vállalkozó

Állati hulladékkezelés és gyepmesteri feladatok

Gáspár Tamás vállalkozó

 

(5) 15 Önkormányzat részvétele közhasznú és gazdasági társaságban

Gazdasági társaság megnevezése

Részvétel jogcíme

Alföldvíz Zrt.

1990. évi LXV. törvény alapján a volt tanácsi (közüzemi) vállalatok átalakulása jogcímén

Battonyai ETANOL Előállító és Gabonafeldolgozó Kft.

Tulajdoni részarány

Mezőhegyes Városért Közalapítvány

Mezőhegyes Város Önkormányzata által alapított közhasznú szervezet

Mezőhegyes Sportjáért Alapítvány

Mezőhegyes Város Önkormányzata által alapított közhasznú szervezet

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás Orosháza  (DAREH)

Tulajdoni részarány

Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft

Tulajdoni részarány

Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft

Tulajdoni részarány

Paprikakert TÉSZ Kft

Tulajdoni részarány

 

(6) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha

- az ellátása nem sérti más települések érdekeit,

- nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,

- megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,

- ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

(7) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az érintett bizottságok és a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással járó feladatellátás felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, és külső szakértők közreműködését is igénybe lehet venni.

(8) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.

(9) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait egyéni vállalkozóval vagy gazdasági társasággal kötött megállapodás alapján, illetve társulás formájában is elláthatja.

 

Foglalkoztatási jogviszonyok, munkáltatói jogok gyakorlása

7. §

 

(1) 1 A polgármester és az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, határozott idejű, sajátos közszolgálati jogviszony, melyre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.

(2) Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

(3) A Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) A Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó – közfoglalkoztatás keretében dolgozó - foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(5) A köztisztviselőkre, ill. a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény irányadó.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és a hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző, a jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja.

(7) 2 Az alpolgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

III. Fejezet

A képviselő-testület átruházott hatáskörei

8. §

 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el.

(2) Az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló 30/2008.(XI.26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében átruházott hatáskörök gyakorlója:

-  a mindenkori költségvetésben meghatározott kis összegű behajthatatlan követelések leírása tekintetében a polgármester

-  a kis összegű követeléseket meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő követelések leírása tekintetében a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

(3) 3 Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló ___/2015.(__.___.) önkormányzati rendelet 2. §-ában átruházott hatáskörök gyakorlója:

a)     - a rendelet 10. § (2) bekezdése szerinti települési támogatás iránti kérelmek, és

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére adható települési támogatás iránti kérelmek tekintetében a

Szociális és Egészségügyi Bizottság

b)    – a rendelet 10.§ (3) bekezdése szerinti települési támogatás iránti kérelmek,

- köztemetés költségeinek megtérítése alóli felmentés, és a

- köztemetés elrendelése tekintetében a        

polgármester

c)     - a rendeletben meghatározott:

-            lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás iránti kérelmek (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás)

-            elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítható települési támogatás iránti kérelmek

-            szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatás iránti kérelmek tekintetében a

jegyző

(4) 4  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-ában átruházott hatáskörök gyakorlója

a)     a rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott települési támogatás megállapítása tekintetében a Szociális és Egészségügyi Bizottság

b)    a rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott települési támogatás,

-   beiskolázási támogatás, és

-   térítési díj támogatás megállapítása tekintetésben a polgármester.

(5) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. §-ában átruházott hatáskörök gyakorlója:

-   az 1 millió forintot meg nem haladó ingó és ingatlanok, és

-   az 1 millió forintot meg nem haladó üzletrész, részvény és váltó legalább névértéken történő értékesítése vonatkozásában a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében a városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg felhasználására vonatkozó hatáskörének gyakorlását az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra ruházza

(7) 5 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet 2. §-ában átruházott hatáskörök gyakorlója:

a)     - lakás közérdekű bérbeadásáról való döntés

-         lakások és helyiségek pályázati eljárás keretében történő bérbeadása estén: kiírja a pályázatot, meghatározza az első és második helyen bérlőül jelölt személyeket

-         lakásbérleti jogviszonynak a rendeletben foglalt feltételek szerinti meghosszabbításáról való döntés

-         bérleti joggal terhelt helyiség bérbeadás esetén szerződéses ajánlatban értesíti a bérlőt, annak elfogadása esetén dönt a bérleti szerződés meghosszabbításáról

-         ezek vonatkozásában a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság.

b)    - megköti – a képviselő-testület és a Bizottság döntése alapján – a bérleti és adásvételi szerződéseket, gyakorolja a felmondási jogot

-         megköti az elővásárlási joggal terhelt lakások esetében az adásvételi szerződéseket

-         megállapítja a lakbértámogatást

-         kezdeményezi a lakás közérdekű bérbeadását

-         kezdeményezi lakás bérbeadását a szociális intézményből elbocsátott korábbi bérlő részére

-         előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat

-         a pályázatokat döntésre előterjeszti a Bizottság ülésére

-         megállapodást köt a bérleti jogviszony szünetelésére

-         előkészíti a lakások és helyiségek értékesítésére vonatkozó előterjesztéseket

-         megszünteti közös megegyezéssel a bérleti szerződéseket

-         ezek vonatkozásában a Jegyző.

c)     – krízishelyzetben lévő személy lakhatásának megoldásáról való döntés

vonatkozásában a polgármester

(8) A képviselő-testület az alábbi, nem kizárólagos hatáskörét képező ügyekben való döntést a Polgármesterre ruházza:

a)      dönt az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érintő szolgalmi jog alapításáról

b)      tulajdonosi hozzájárulást ad önkormányzati tulajdont érintő építési ügyekben

c)      elővásárlási jogról történő lemondás

d)      jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról

e)      támogató nyilatkozatot ad természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek pályázat benyújtásához

f)       dönt építési telek értékesítéséről a képviselő-testület által meghatározott eladási áron

g)      dönt önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok beadásáról

h)      dönt önkormányzati önerőt nem igénylő versenyeken való részvételről

i)        12 engedélyezi a címer városi ünnepségeken, rendezvényeken, azok meghívóin, jelentősebb kulturális és sportesemények emléklapjain, jelvényein, érméin, dísztárgyain, nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi kiadványokban, továbbá nem önkormányzati szerv általi, meghatározott célra történő előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát.

j)        13 eljár a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

k) 16 dönt az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott illetőleg térítés nélkül kapott vagy felajánlott 500.000.-Ft piaci értéket el nem érő vagyon elfogadásáról.

l) 16 az önkormányzat esetében gyakorolja a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében a követelésről való lemondás jogát.

m) 16 gyakorolja az önkormányzati vagyont érintő valamennyi ügyben a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi jogát, aláírja a vagyongazdálkodás körében lefolytatott eljárás eredményeként, vagy anélkül kötött szerződéseket az Önkormányzat nevében, valamint intézkedhet az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a lekötéséről.

(9) A képviselő-testület az alábbi, nem kizárólagos hatáskörét képező ügyekben való döntést a Jegyzőre ruházza:

a)      jóváhagyja a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét, és arról minden év március 1-jéig tájékoztatja a lakosságot

b)      jóváhagyja a bölcsődében a nevelés-gondozás nélküli munkanapot (április 21. vagy az azt követő legközelebbi munkanap), és március 1-jéig tájékoztatja róla a szülőket, valamint tájékoztatja őket a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről.

c)      meghatározza az óvoda működési körzetét, az óvoda nyitvatartási rendjét, és a helyben szokásos módon gondoskodik azok közzétételéről

d)      dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról

e)      véleményezi az iskolai felvételi körzethatárokat

f)       14 a közösségi együttélés szabályait megsértőkkel szemben önkormányzati hatósági eljárást folytat le.

g)      17 engedélyezi a temetési hely újraváltási díjának legfeljebb 12 havi részletben történő megfizetését.


 

IV. Fejezet

A képviselő-testület működése

 

9. §

(1)A városi önkormányzat képviselő-testülete a polgármesterből és 8 képviselőből áll.

(2) A képviselő-testület tagjainak névsorát az SZMSZ  2. számú függeléke tartalmazza.

 

 

A képviselő-testület munkaterve

10. §

 

(1) A képviselő-testület féléves munkaterv alapján működik. A tervezet előkészítése a polgármester feladata.

(2) A munkaterv tartalmazza:

-   a testületi ülések időpontját, napirendjeit,

-   a napirendi pontok előadóit,

-   azokat a napirendeket, amelyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani,

-   azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be, illetőleg amelyhez bizottsági állásfoglalást kell beterjeszteni,

-   az írásban benyújtandó előterjesztéseket.

(3) A polgármesternél a munkaterv összeállításához javaslatot tehet:

-   a képviselő,

-   a jegyző,

-   az önkormányzati intézmények vezetői,

-   a lakosság önszerveződő közösségei.

A javaslatokról a polgármester a testületet akkor is tájékoztatja, ha azokat a tervezetbe nem vette fel.

(4) A Képviselő-testület aktuális félévi munkatervét az SZMSZ 3. számú függeléke tartalmazza.

 

A képviselő-testület ülései

11. §

 

(1) A képviselő-testület rendes ülést tart és rendkívüli ülést tarthat.

(2) A képviselő-testület évente 10 rendes ülést tart.

(3) A képviselő-testület rendkívüli ülését 15 napon belüli időpontra a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének megjelölésével össze kell hívni:

a) ha azt a települési képviselők ¼-e kezdeményezi,

b) ha azt a képviselő-testület bármely állandó bizottsága, vagy

c) azt a kormányhivatal vezetője indítványozza,

d) önkormányzati érdekkörben sürgős, azonnali döntést igénylő ügyben.

(4) Az (a) – (c) pontban meghatározott esetekben a kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. Az ülés összehívására a 12. § (1) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

 

A képviselő-testület összehívása

12. §

 

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti. Az ülésről szóló meghívót a polgármester írja alá.

(2) A képviselő-testület ülését a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a legidősebb képviselő hívja össze, illetve vezeti.

(3)A képviselő-testület üléseire – a képviselőkön túl – tanácskozási joggal meg kell hívni:

-   a településen megválasztott országgyűlési képviselőt,

-   a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját,

-   a jegyzőt, aljegyzőt

-   a napirendi pontok előadóit,

-   az önkormányzati intézmények vezetőit,

-   a polgármesteri hivatal csoportvezetőit,

-   azoknak a bizottságoknak a nem képviselő testületi tagjait, amely bizottságokat a napirend érinti,

-   a Gazdasági kamarákat az őket érintő napirendekhez,

-   a könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó témákban,

-   a lakosság önszerveződő közösségeit a tevékenységi körüket érintő témákhoz,

-   a polgármester külön vagy eseti rendelkezése szerinti hivatalos szervek, szervezetek vezetőit, egyházak és civil szervezetek képviselőit.

(4) A rendes ülés meghívóját és lehetőleg valamennyi írásos előterjesztést az ülés előtt 5 munkanappal korábban kell megküldeni, kivéve a rendkívüli ülés esetét.

(5) A rendkívüli ülés meghívóját legkésőbb 4 órával az ülés előtt kell kiküldeni. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban minden esetben közölni kell.

(6) A meghívó tartalmazza:

-   az ülés helyét és időpontját,

-   a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők nevét,

-   mellékletként az előterjesztések és a határozati javaslatok szövegét. 

(7) A polgármester köteles:

a) a települési képviselők 1/4-e vagy a képviselő-testület bármely állandó bizottsága által indítványozott előterjesztést a munkaterv szerinti következő ülés,

b) bármely képviselő által indítványozott előterjesztést legkésőbb a munkaterv szerinti második ülés

napirendjei közé felvenni.

(8) A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására össze kell hívni.

 

Az ülések nyilvánossága

13. §

 

(1) A Képviselő-testület nyilvános ülésének meghívóját és anyagát meg kell küldeni a megyei sajtó képviselőinek és az MTI önkormányzati tudósítójának.

(2) A képviselő-testület a nyilvános rendes ülés és a közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot a városi havilapban és a város honlapján is értesíti.

 

Zárt ülés

14.§

 

(1)A képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az előterjesztő javaslatára minősített többséggel, zárt ülést rendelhet el.

(2) A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.


 

Az előterjesztés

15.§

 

(1) Az előterjesztés írásban vagy szóban történhet. A költségvetési, gazdálkodási kérdésekben, továbbá a képviselő-testület által át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyekben csak írásos előterjesztés alapján hozható döntés.

(2) Pénzügyi fedezetet igénylő előterjesztések csak ténylegesen rendelkezésre álló forrás megjelölésével és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(3) Az előterjesztés főbb elemei:

a) Az első rész a tárgy pontos meghatározása:

-   fejrész az előterjesztő személye szerint, az ülésazonosító számozás, cím

o   Az ülésazonosító számozás: évenként kezdődő folyamatos arab számozás per az évszám. A rendkívüli ülést a sorszám után R betűvel, a zárt ülést Z betűvel kell jelölni. Pl.: 1/R/2012.; 2/2012; 2/Z/2012

-   annak áttekintése, hogy a témakör szerepelt-e korábban az önkormányzat napirendjén, ha igen, milyen döntés született,

-   az előkészítésben résztvevők megnevezése, tárgykört rendező jogszabályok, 

-   a meghozandó döntés indokainak bemutatása.

b) A második rész a határozati javaslatot tartalmazza.

c) harmadik része az előterjesztést készítő nevét, a törvényességi szempontból vizsgáló nevét, annak a bizottságnak a megnevezését, amely az előterjesztést tárgyalta, az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arányt.

(4) A határozati javaslatot szóbeli előterjesztés esetén is írásban kell benyújtani.

a) A határozati javaslat egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll. Az eltérő tartalmú határozati javaslatot külön-külön kell megfogalmazni.

b) A határozati javaslatnak tartalmaznia kell a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését, és a végrehajtás határidejét. A végrehajtás határidejére tett javaslat: "azonnal", "folyamatosan", "értelem szerint", vagy naptári nap szerinti megjelölést használhat. Folyamatos határidő esetén meg kell jelölni az időközönkénti beszámolás időpontját is.

(5) Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a jobb felső sarokban elhelyezett „Zárt ülés napirendje!” megjelöléssel kell ellátni.

(6) Választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása előtt az előterjesztés előkészítőjének be kell szereznie az érintett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ügye tárgyalását zárt ülésen kéri-e. A nyilatkozatot csatolni kell az előterjesztéshez.

(7) Az előterjesztéseket – munkaterv szerint tartandó ülések esetén – az aktuális ülés napját megelőzően legalább 2 héttel korábban a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell leadni.

 

A képviselő-testületi ülés vezetésének szabályai

16. §

(1) Az ülés megnyitásakor a polgármester számszerűen megállapítja a határozatképességet. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(2) Napirendhez kapcsolódó felszólalás, vita:

a) A napirendi pont vitája során bármelyik települési képviselő kizárólag a napirendhez szorosan kapcsolódóan szólalhat fel.

b) Egy napirendi ponthoz egy települési képviselő kétszer szólalhat fel. A hozzászólók sorrendjét, figyelemmel a jelentkezési sorrendre, az ülésvezető határozza meg.

c) Az első felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc, az ismételt felszólalás időtartama legfeljebb 2 perc lehet. A fel nem használt időkeret nem használható fel a következő hozzászólásnál és nem adható át más települési képviselő részére.

d) A tanácskozási joggal rendelkezők a napirendi pont tárgyalása során legfeljebb egy esetben és 5 perc időtartamban szólalhatnak fel.

e) A tanácskozási joggal nem rendelkezőkre a 16. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott szabályok vonatkoznak.

(3) A tanácskozás rendje:

a)     A polgármester előterjeszti a napirendi tervezetet, indokolja, ha ez a munkatervtől eltér. Bejelenti, ha valamely napirendi ponttal kapcsolatban a bizottság az előterjesztéshez észrevételt kíván tenni.

b)    A képviselő-testület vita nélkül dönt az előterjesztett napirendi javaslat elfogadásáról.

c)     A képviselő-testület dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről, az előző ülést követő fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

d)    A polgármester minden előterjesztés és az ezzel kapcsolatos határozati javaslat felett külön-külön vitát nyit. Javasolhatja az egyes napirendek összevont tárgyalását is. Az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt szóban kiegészítheti. Az előadóhoz a testületi tagok és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre a vita előtt válaszolni kell. A vita lezárása után a napirendi pont előadója válaszol a hozzászólásokra.

e)     A polgármester összefoglalójában a vita lényegét tömören összegzi, érdemben kitér az előterjesztésektől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi felvetésre. Lehetőséget adhat a képviselőknek az összefoglaló utáni hozzászólásra maximum 1 perc időtartamban.

f)      A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben Ő bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni.

g)     A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a vita során elhangzott módosító és kiegészítő, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok felett kell dönteni. A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a határozatot.

h)    Kijelöli a jegyzőkönyv- hitelesítőket.

i)       Bezárja az ülést és bejelenti a következő ülés várható időpontját és tervezett napirendjeit.

(3) A képviselő-testület a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt:

-   feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról,

-   informális jelentés tudomásul vételéről,

-   kérdésre, interpellációra adott válasz elfogadásáról.

(4) A jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt képviselők a jegyzőkönyv elkészülésének értesítéséről szóló tájékoztatás után, legkésőbb másnap kötelesek megjelenni a Polgármesteri Hivatal titkárságán annak hitelesítése érdekében.

 

Sürgősségi indítvány

17. §

 

(1) Sürgősségi indítványt írásban a polgármester, a települési képviselők és a jegyző terjeszthet elő.

(2) A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványt a képviselő-testület első napirendként tárgyalja meg.

(3) A sürgősségi indítványt – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az ülést megelőző napon 11 óráig írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

(4) A sürgősség kérdését mindig vitára kell bocsátani, és elfogadásáról a képviselő-testület dönt. A polgármester mindenekelőtt ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid megalapozására.

(5) Ha a képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az ügyet egyszerű napirendi javaslatként tárgyalja, a napirendek meghatározásakor dönti el, hányadik napirendként.

 

A személyes megjegyzés intézménye

18. §

 

(1) A polgármester a vita lezárása után lehetőséget ad személyes megjegyzésre annak, aki a vitában az ellene szóló és sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni.

(2) A személyes megjegyzés időtartama legfeljebb 2 perc.

 

A tanácskozás rendjének fenntartása

19. §

 

(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata.

a) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása.

b) Rendreutasíthatja azt, aki az ülésen méltatlan magatartást tanúsít.

(2) Tartós rendzavarás, állandó lárma, vagy a vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következtében a polgármester - ha ismételt figyelmeztetései sem jártak eredménnyel - felfüggesztheti az ülést.

(3) A polgármester végső eszközként elhagyja az elnöki széket. Ez a tény a tanácskozás félbeszakítását eredményezi, melynek következménye az ülés elnapolása. Az ülést az elnapolás időpontjától számított 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására össze kell hívni.

(4) A polgármester rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

 

Rendeletalkotás, határozathozatal

20. §

 

(1) A képviselő-testület rendeletet alkot vagy határozatot hoz.

(2) A rendeleteket és határozatokat naptári évenként, az év elejétől kezdődően folyamatos évszámmal, a hónap és nap feltüntetésével kell jelölni.

a) A rendelet jelölése:

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arab számmal sorszám ___/év (római számmal hó____,arab számmal nap___) önkormányzati rendelet. – pl.: 1/2013. (II.5.) önkormányzati rendelet.

b) A határozat jelölése:

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete

arab számmal sorszám _____/év (római számmal hó____,arab számmal nap___) Kt. sz. határozata, pl.: 1/2013. (II.5.) Kt. sz. határozat

 

A szavazás

21. §

 

(1) A képviselő-testület határozatait általában egyszerű többséggel hozza.

(2) A képviselők igenlő, vagy ellenszavazatokkal vesznek részt a szavazásokban, illetőleg tartózkodnak a szavazástól. A szavazás kézfelemeléssel történik

(3) Az Mötv. 50. §-ában meghatározottakon túlmenően minősített többség szükséges az alábbi ügyekben:

- gazdasági program elfogadása,

- költségvetés tartalékalapja terhére történő feladat meghatározása,

- költségvetési koncepció elfogadása,

- kötvénykibocsátás,

- hitelfelvétel,

- közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása,

- kitüntetési ügyek,

- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása

 

Névszerinti szavazás

22. §

 

(1) A képviselő-testület név szerint szavaz a képviselők 1/4-ének indítványára.

(2) A képviselő-testület esetenként a képviselő-testület bármely tagjának javaslatára, vita nélkül, névszerinti szavazást rendelhet el.

(3) Névszerinti szavazás esetén a jegyző a névsor alapján a polgármestert, az alpolgármestert, és minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. Az így hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

 

Titkos szavazás

23. §

 

(1) A képviselő-testület titkos szavazást az Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben tarthat. A titkos szavazást indítványozhatja a képviselő-testület bármely tagja.

(2) A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(3) A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gondoskodik.

(4) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet csatolni kell az ülés jegyzőkönyvéhez.

 

Képviselő személyes érintettsége

24. §

 

(1)             Abban az esetben, ha a képviselő nem jelentette be, hogy az ügy őt vagy közeli hozzátartozóját személyesen érinti, és a képviselő-testület meghozta döntését, a polgármester bármely képviselő javaslatára ismételt szavazást rendel el.

(2)             Abban az esetben, ha a képviselő-testületi ülést követően válik ismertté, hogy a képviselő nem jelentette be személyes érintettségét, a polgármester bármely képviselő indítványára újra napirendre tűzi a témát, ha az aktualitását nem vesztette.

 

Rendeletalkotási eljárás főbb szabályai

25. §

 

(1) Önkormányzati rendelet alkotását, módosítását kezdeményezheti:

- a polgármester,

- a települési képviselő,

- a képviselő-testület bizottsága,

- a jegyző.

(2) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.

(3) A képviselő-testület állást foglalhat a rendelet tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről. A rendeletben szabályozásra kerülő téma súlyától függően meghatározhatja az előkészítés menetét, módját, az egyeztetés és vitafórumok rendjét.

(4) A meghatározott előkészítés után a rendelet-tervezetet a polgármester és a jegyző nyújtja be a képviselő-testülethez, annak indoklásával együtt. A jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az előkészítésnél felvett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról.

(5) Az önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján kerül kihirdetésre. A rendelet kihirdetettnek a kifüggesztés napján tekinthető.

(6) A kihirdetett önkormányzati rendeletet haladéktalanul meg kell küldeni a Nemzeti Jogszabálytárba és – a jegyzőkönyvvel együtt – a Békés Megyei Kormányhivatalnak.

(7) Az önkormányzati rendelet közlési módja:

- ÁMK könyvtárában történő elhelyezés,

- önkormányzat hivatalos lapjában történő közlés,

- helyi képviselők útján történő ismertetés,

- az önkormányzat honlapján történő megjelentetés.

(8) A SZMSZ 4. számú függeléke tartalmazza a hatályos önkormányzati rendeleteket.

 

A kérdés, az interpelláció

26.§

(1) A képviselők a napirendek lezárása után a polgármestertől, az alpolgármesterektől, a jegyzőtől, és a bizottságok elnökeitől önkormányzati feladatkörbe tatozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek, mely történhet interpelláció vagy kérdés formájában.

(2) A kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés. A kérdésre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban választ kell adni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül határoz, ha a kérdező nem fogadja el a választ.

(3) Az a felvilágosítás-kérés tekinthető interpellációnak, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetve valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével, és a kérdező a válasz elfogadásáról vagy elutasításáról szóló döntéshozatalt a képviselő-testülettől kéri.

(4) Az interpellációra az ülésen szóbeli választ kell adni, ha az interpelláció legalább 4 nappal az ülés előtt eljutott a polgármesterhez vagy jegyzőhöz, és a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel.

(5) Az interpellációra szóban adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozatát követően a képviselő-testület dönt.

(6) Az interpelláció alapján a képviselő-testület részletesebb vizsgálatot is elrendelhet.

(7) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. A vizsgálattal a képviselő-testület megbízhatja a polgármestert, valamely bizottságát, vagy arra ideiglenes bizottságot hozhat létre. Ebben az esetben az interpellációra az ülést követően 15 napon belül írásban kell válaszolni, melyet minden képviselőnek meg kell küldeni. A képviselő-testület a válasz elfogadásáról a válaszadást követő első ülésén, az interpelláló nyilatkozatát követően dönt.

 

A képviselőtestület dokumentumai

A jegyzőkönyv

27. §

(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző, és a polgármester által, a jelen lévő képviselők közül kijelölt két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

(3) A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás, nyílt, zárt),

- az ülés helyét, időpontját,

- a megjelent képviselők nevét (távolmaradt képviselők névsorát),

- az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét,

- a meghívottak nevét, megjelenésük tényét

- a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendeket,

- az előterjesztéseket,

- napirendenként az előadó és a felszólalók nevét, kérdéseket, a hozzászólások lényegét,

- a határozathozatal módját,

        - a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;

        - a döntéshozatalban résztvevők számát;

        - a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;

- a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;

- a szavazás számszerű eredményét és a határozat szövegét, külön indítványra a

   kisebbségi véleményt,

- a polgármester esetleges intézkedését (az ülésen történő fontosabb eseményeket),

- az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos

  válaszokat és határozatokat.

(4) A testület nyílt üléséről 4, zárt üléséről 2 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni.

a) A nyílt ülés jegyzőkönyveiből:

-    az eredeti példányt a jegyző kezeli,

-    egy példányt az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatalnak,

-    egy példányt évente kötetbe kell kötni és el kell helyezni a Polgármesteri Hivatal titkárságán,

-    egy példányt meg kell küldeni az ÁMK Könyvtárának.

b) A zárt ülés jegyzőkönyveiből:

-    az eredeti példányt a jegyző kezeli,

-    a második példányt az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatalnak.

(5) A képviselő-testület nyílt üléséről készített jegyzőkönyvet meg kell jeleníteni a Város Honlapján.

(6)A képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

- a meghívót,

- a jelenléti ívet,

- a megtárgyalt előterjesztéseket,

- a rendelettervezeteket, 

- a rendeleteket,

- a titkos szavazás jegyzőkönyvét,

- a név szerinti szavazás dokumentumait,

- a képviselők kérése alapján az írásban benyújtott képviselői indítványokat,

- képviselő által kért írásos hozzászólását,

- képviselői interpellációkat.

 

Hang és képanyagok

28. §

(1) A testületi ülésekről hangfelvétel készül, melyet a Polgármesteri Hivatalban meg kell őrizni. A zárt ülés hangfelvételét lemezszekrényben kell tárolni.

(2) A munkaterv szerinti nyilvános ülésekről digitális kép- és hanganyag készül.

(3) A képviselő-testület zárt üléséről képanyag nem készülhet.

(4) A hang és képanyag nem selejtezhető.

                                                           

29. §

Az állampolgárok a képviselő-testület nyílt üléséről készült jegyzőkönyvet megtekinthetik, a hangfelvételt meghallgathatják ügyfélfogadási időben, köztisztviselő jelenlétében a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

 

A lakossági fórum

30. §

A képviselő-testület, a polgármester városfejlesztési, városrendezési és a lakosságot érintő más fontos kérdésekben a közvélemény tájékoztatása és a lakosság véleményének megismerése érdekében esetenként dönt különböző fórumok szervezéséről.

A közmeghallgatás

31. §

 

(1) A közmeghallgatás időpontjának meghirdetéséről a polgármester gondoskodik. A közmeghallgatás összehívására a képviselő-testületi ülés összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A közmeghallgatás vezetésére a képviselő-testületi ülés vezetésének szabályait kell alkalmazni. A közmeghallgatás megtartásához a képviselők többségi jelenléte szükséges.

(3) A képviselő-testület közmeghallgatást tart:

- a következő évi költségvetés elfogadását megelőzően,

- a kötvénykibocsátás előtt,

- városrendezési terv elfogadását megelőzően,

- ha a képviselők 1/3- a vagy a választópolgárok 10%- a kéri.

(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni a testületi jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint.

(5) A közmeghallgatáson elhangzott és azonnal meg nem válaszolt közérdekű kérdés, kezdeményezés, javaslat megvizsgálása a hatáskörrel érintett szerv feladata. A vizsgálat eredményéről a javaslattevőt írásban tájékoztatni kell.

 

Véleménynyilvánító lakossági szavazás

32. §

Az állampolgárok SMS-es anonim szavazással véleményt nyilváníthatnak a képviselő-testület által meghatározott egy-egy jelentősebb témában.

 

IV. Fejezet

 

A képviselő-testület állandó bizottságai

33. §

 

(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

-   Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság (4 képviselő + 3 nem képviselő tag)

-   Szociális és Egészségügyi Bizottság (3 képviselő + 2 nem képviselő tag)

-   Ügyrendi,- Oktatási,- Közművelődési -és Sportbizottság (3 képviselő + 2 nem képviselő tag)

(2) A bizottságok személyi összetételét az SZMSZ 5. számú függeléke tartalmazza.

 


Ideiglenes Bizottság

34. §

 

(1) A képviselő-testület 1-1 téma részletes feltárására, megvizsgálására, előterjesztés előkészítésére ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása a feladatának elvégzéséről szóló jelentés képviselő-testület által történő elfogadásáig tart, vagy a bizottság képviselő-testület által történő megszűnéséig, ha annak működése okafogyottá vált.

(3) Az ideiglenes bizottságok összetételére, működésére nem vonatkoznak az Mötv-ben és az SZMSZ-ben a képviselő-testület szerveként működő bizottságokra megállapított szabályok.

 

A bizottságok működése

35. §

 

(1) A bizottságok szükség szerint üléseznek, de a képviselő-testület ülését megelőzően, a testület elé kerülő előterjesztések megvitatására ülést tartanak.

(2) A bizottsági üléseket a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(3) A bizottságok ülése nyilvános. A bizottságok az Mötv. 46. § (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt esetekben tart, c) pontjában foglalt esetekben tarthat zárt ülést.

(4) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az érintett bizottságok szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámolnak a képviselő-testületnek.

(5) A képviselő-testület, vagy a bizottságok elnökei döntése alapján a bizottságok együttes ülést tarthatnak, amelyet a bizottságok elnökei hívnak össze, és maguk közül kijelölik az ülés vezetőjét.

(6) A bizottságok előterjesztéseire, határozatképességére és döntéshozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(7) A bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályok szerint. A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

 

A bizottságok általános feladatai

36. §

A bizottság:

-   előterjesztést készít a képviselő-testület megbízása alapján,

-   véleményezi a képviselő-testület munkatervében arra kijelölt előterjesztéseket,

-   közreműködik a feladatköréhez tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében,

-   szervezi és ellenőrzi a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását,

-   javaslatot tesz, dönt az önkormányzati rendeletekben részére biztosított feladatkörben,    

hatáskörben, önkormányzati hatósági hatáskörben.

 

A bizottságok részletes feladatai

37. §

 

a)     Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

 

1)    Gyakorolja a képviselő-testület által átruházott, az alábbiakban felsorolt hatásköröket

Dönt:

-   a kis összegű követeléseket meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő követelések leírásáról

-   az 1 millió forintot meg nem haladó értékű ingók és ingatlanok értékesítéséről

-   az 1 millió forintot meg nem haladó értékű üzletrész, részvény, váltó legalább névértéken történő értékesítéséről

-   18 lakás közérdekű bérbeadásáról, továbbá lakások és helyiségek pályázati eljárás keretében történő bérbeadása esetén kiírja a pályázatot és meghatározza az első és második helyen bérlőül jelölt személyeket, dönt a lakásbérleti jogviszonynak a vonatkozó helyi rendeletben foglalt feltételek szerinti meghosszabbításáról, valamint bérleti joggal terhelt helyiség bérbeadás esetén szerződéses ajánlatban értesíti a bérlőt és annak elfogadása esetén dönt a bérleti szerződés meghosszabbításáról, valamint dönt helyiség önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról.

2)    Véleményezi:

-   az éves költségvetési javaslatot, a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezetet, és a háromnegyed éves tájékoztatót,

-   a költségvetést érintő előterjesztéseket,

-   a rendezési terveket, kezdeményezi módosításaikat, figyelemmel kíséri a tervek végrehajtását.

-   a közterület rendjének rendeleti szabályozását,

-   az épületek, építmények, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására vonatkozó javaslatokat,

-   a képviselő-testület közlekedéssel, kommunális feladatokkal, helyi energiagazdálkodással, köztemető fenntartással, helyi közutak- és közterületek fenntartásával, a településtisztasággal, környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezeteket, előterjesztéseket,

-   az önkormányzat intézményei működésével kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket.

3)    Figyelemmel kíséri:

-   a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre,

-   a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

-   a műemléki védettség alatt álló épületek hasznosítását.

4)    Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesülését.

5)    Részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében.

6)    Ellenőrzi a beruházások végrehajtását.

7)    Javaslatot tesz:
- intézmény alapítására, átszervezésére, megszüntetésére,
- a „Városért” emlékérem adományozására az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak,

- a Mezőhegyes Díszpolgára cím adományozására az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak,
-„ A köz szolgálatáért” elismerés adományozására a képviselő-testületnek.

- A polgármester jutalmára, egyéb juttatásaira

8)    Közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek előkészítésében.

9)    Gyakorolja az e rendelet 8. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

 

b)    Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

1)    6 Gyakorolja a képviselő-testület által átruházott, az alábbiakban felsorolt hatásköröket

Dönt:

-   a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére adható települési támogatás iránti kérelmekről

-   települési támogatás iránti kérelmekről

-   a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok ösztöndíjpályázatáról.

2)    Részt vesz:

-   a szociális és egészségügyi ellátást érintő éves, és hosszú távú fejlesztési, felújítási, pénzügyi, költségvetési javaslatok kidolgozásában,

-   a szociális szolgáltatási koncepció kidolgozásában, véleményezi annak felülvizsgálatáról szóló képviselő-testületi előterjesztést.

3)    Véleményezi:

-   a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú önkormányzati rendelet-tervezeteket,

-   a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú képviselő-testületi előterjesztéseket,

-   a képviselő-testület kommunális feladatokkal, köztemető fenntartásával, településtisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezeteket, előterjesztéseket.

4)    Figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és javaslatot tesz az egészségügyi- és szociális alapellátás színvonalának fejlesztésére.

5)    Javaslatot tesz:

- a „Városért” emlékérem adományozására az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak,

- a Mezőhegyes Díszpolgára cím adományozására az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak,

-„ A köz szolgálatáért” elismerés adományozására a képviselő-testületnek.

 

c)     Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság

 

1)    Gyakorolja a képviselő-testület által átruházott alábbi hatáskört

Dönt:

-  az önkormányzat éves költségvetésében a városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg felhasználásáról

2)    Ellátja a képviselő-testület ülésein a titkos szavazással kapcsolatos ügyviteli teendőket.

3)    Közreműködik a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának  felülvizsgálatában, javaslatot tesz a módosításokra, illetve új szabályzat alkotására.

4)    Vizsgálja:

-   a hatályban lévő SZMSZ hatályosulását,

-   a polgármester, az alpolgármester, a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok összeférhetetlenségi ügyeit, előkészíti az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket

5)    Véleményezi:

-   az önkormányzati rendelet-tervezeteket,

-   a Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a képviselő-testületi döntésekkel kapcsolatos törvényességi észrevételeket, véleményt nyilvánít az azzal kapcsolatos előkészítésekről,

-   az ÁMK foglakoztatási, pedagógiai- és művelődési programját,

-   az önkormányzat intézményei működésével kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket

6)    Figyelemmel kíséri az önkormányzat intézményeit működésük szabályszerűsége tekintetében, javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására.

7)    Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, az alpolgármester, és a képviselők vagyonnyilatkozatait.

8)    Választási ciklusonként felülvizsgálja az önkormányzati rendeleteket.

9)    Javaslatot tesz:

-   intézmény alapítására, átszervezésére, megszüntetésére,

-   a közterületek elnevezésére és emlékmű állítására,

-   az állami, a nemzeti- és az önkormányzati ünnepek programjára, és részt vesz  az ünnepségek rendezésében,

-   a „Városért” emlékérem  és „A köz szolgálatáért” elismerés adományozására a képviselő-testületnek,

-   a Mezőhegyes Díszpolgára cím adományozására a képviselő-testületnek.

10)           Közreműködik:

-   az önkormányzat általi közművelődési, közgyűjteményi, ifjúsági- és sporttevékenységgel kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében, illetve véleményezi azokat.

11)           Kezdeményezi, illetve  véleményezi az ÁMK átszervezését, tevékenységi körének
módosítását.

12)           Meghallgatja az ÁMK igazgatói álláshelyére pályázókat, és véleményezi a pályázatokat.

13)           Összeállítja az önkormányzat éves rendezvénytervét.

 

Összeférhetetlenséggel és vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok

38. § 19

Az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálásával, valamint a polgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével, vizsgálatával és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos egyéb eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság látja el.

 

39. §

 A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett közalkalmazotti munkaköröket az SZMSZ 6. számú függeléke tartalmazza.

 

A polgármester

40.§

 

(1) A polgármester főállású.

(2) A polgármester a jogszabályokban foglaltakon túlmenően:

-   biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát,

-   szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

-   segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját,

-   együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel,

-   évenként beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörei gyakorlásáról.

(3)             Gyakorolja a képviselő-testület által átruházott, az alábbiakban felsorolt hatásköröket:

-   leírja a behajthatatlan követeléseket a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében

-   dönt:

·        az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2012.(II.9.) önkormányzati rendeletben szabályozott szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatásról

·        az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás adásáról

·        a köztemetés költségeinek megtérítése alóli felmentésről

·        a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott önkormányzati segély adásáról

·        beiskolázási támogatásról

·        gyermekétkeztetési térítési díj támogatásról

(4) A polgármester gyakorolja az e rendelet 8. § (8) bekezdésében meghatározott átruházott hatásköröket.

 

41.§ 7

A polgármester és az alpolgármester szabadságára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C §-ában foglaltak az irányadók.

 

Az alpolgármester

42.§

 

(1) A képviselő-testület egy főállású alpolgármestert választ.

(2) A főállású alpolgármester a polgármester tartós akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti a polgármestert.

 

A jegyző, az aljegyző

43.§

(1)             A jegyző évente tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézés törvényességéről.

(2)             A jegyző jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő.

(3) A polgármester a jegyző javaslatára, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő aljegyzőt nevez ki.

(4) A jegyző és az aljegyző együttes távolléte esetén a helyettesítő a jegyző által megbízott személy.

(5) A jegyző gyakorolja az e rendelet 8. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

(6) A jegyző gyakorolja az e rendelet 8. § (9) bekezdésében meghatározott átruházott hatásköröket.

 

A Polgármesteri Hivatal

44. §

 

(1) A Polgármesteri Hivatal hivatalos elnevezése: Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal

(2) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(3) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét az SZMSZ 7. számú függeléke, a Polgármesteri Hivatal alapító okirata tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét az SZMSZ 8. számú függeléke, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

V. Fejezet

Önkormányzati gazdálkodás

A képviselő-testület gazdasági programja

45. §

(1) A képviselő-testület gazdasági programot fogad el, mely megbízatásának időtartamára meghatározza a település főbb céljait, feladatait.

(2) A képviselő-testület évente értékeli a gazdasági program időarányos teljesítését.

(3) A gazdasági program tervezetének előkészítéséről és a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

 

A képviselő-testület gazdálkodási tárgyú rendeletei

46. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről, zárszámadásáról és vagyonáról rendeletet alkot.

 

47. §

(1) A jegyző a költségvetési koncepciót az intézmények gazdasági vezetőinek bevonásával alakítja ki.

(2) A polgármester a koncepciót valamennyi bizottsággal véleményezteti a tervezés további irányvonalának meghatározása céljából.

(3) A képviselő-testület a koncepcióban:

-   elemzi a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelveket, kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatait,

-   számításba veszi a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit,

-   meghatározza a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldásait,

-   egyezteti az igényeket, a célkitűzéseket a lehetőségekkel, felállítja a szükségletek sorrendjét,

-   jelzi a döntés több évre szóló hatásait.

(4) A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.

(5) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság által véleményezett rendelet-tervezetet.

(6) A képviselő-testület a közmeghallgatás után, a jogszabályok által előírt részletezésben és egyeztetéseket követően tárgyalja a költségvetési rendelettervezetet és alkotja meg az önkormányzati rendeletet.

(6) A képviselő-testület egy tárgyalás alapján is dönthet a költségvetésről.

 

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

48. §

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(2) A képviselő-testület és intézményei gazdálkodásának ellenőrzését Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló, egyéni vállalkozó (5700 Gyula, Kőrösi-Csoma Sándor u. 1.) végzi, a vele határozott idejű, 2018. december 31-ig szóló megbízási szerződés alapján.

(3) A belső ellenőr tevékenysége kiterjed Mezőhegyes Város Önkormányzata és intézményei minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának vizsgálatára.

(4) A belső ellenőr feladatait és hatásköreit a FEUVE és a belső ellenőrzésről szóló szabályzat tartalmazza.

(5) A belső ellenőr adott évre vonatkozó részletes feladatait az éves belső ellenőrzési terv tartalmazza.

(6) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait az SZMSZ 37. § a) pontjában foglaltak szerint látja el.

 

VI. Fejezet

 

A helyi népszavazás, népi kezdeményezés

49. § 8

 

 

Az érdekképviselet

50. §

 

Az önkormányzat az önkormányzati jogok és érdekek kollektív képviseletének, védelmének és érvényesülésének előmozdítása érdekében tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének.

 

A társulások

51. §

(1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megvalósítása érdekében társulásokban vesz részt.

(2) A társulások célja és rendeltetése:

a) tervek, fejlesztési koncepciók programok egyeztetése,

b) lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek összehangolása,

c) a lakossági közügyek intézésébe való bevonása, a jogi felvilágosító munkával kapcsolatos tapasztalatok, módszerek közös konzultációkon történő megvitatása,

d) közszolgáltatások színvonalának emelése,

e) térségi kapcsolatok elmélyítése.

(3) A társulások létrehozását, szervezeti és működési rendjét rögzítő együttműködési megállapodásokat az SZMSZ 9. számú függeléke tartalmazza.

 

Záró rendelkezések

52. §

 

(1) Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.6.) önkormányzati rendelet.

(3) A szabályzat függelékei:

1. Mezőhegyes Város közigazgatási területe

2. A képviselő-testület tagjainak névsora

3. Képviselő-testület munkaterve

4. Hatályos rendeletek kimutatása

5. Bizottságok személyi összetétele

6. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazotti munkakörök

7. A Polgármesteri Hivatal alapító okirata

8. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

9. Az önkormányzat társulásait rögzítő megállapodások

(4) A jegyző gondoskodik a SZMSZ függelékeinek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről.

 

Mezőhegyes, 2014. november hó

 

            Mitykó Zsolt                           Hupucziné Györki Julianna

polgármester                                    jegyző

 

Kihirdetve: 2014. november 28.

 

 

Hupucziné Györki Julianna

                 jegyző

 

1. a 9/2015. (II.26.) Ö. sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.               Hatályba lép: 2015.03.01.

2. a 9/2015. (II.26.) Ö. sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.               Hatályba lép: 2015.03.01.

3. a 9/2015. (II.26.) Ö. sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.               Hatályba lép: 2015.03.01.

4. a 9/2015. (II.26.) Ö. sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.               Hatályba lép: 2015.03.01.

5. a 9/2015. (II.26.) Ö. sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.               Hatályba lép: 2015.03.01.

6. a 9/2015. (II.26.) Ö. sz. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.               Hatályba lép: 2015.03.01.

7. a 9/2015. (II.26.) Ö. sz. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.               Hatályba lép: 2015.03.01.

8. a 9/2015. (II.26.) Ö. sz. rendelet 8. §-ával hatályon kívül helyezett szöveg. Hatályba lép: 2015.03.01.

9. az 5/2016. (II.26.) Ö. sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.               Hatályba lép: 2016.03.01.

10. a 13/2015. (IV.30.) Ö. sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2015.05.01.

11. a 13/2015. (IV.30.) Ö. sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2015.05.01.

12. a 13/2015. (IV.30.) Ö. sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2015.05.01.

13. a 13/2015. (IV.30.) Ö. sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2015.05.01.

14. a 13/2015. (IV.30.) Ö. sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2015.05.01.

15. az 1/2016. (I.29.) Ö. sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.              Hatályba lép: 2016.02.01.

16. a 11/2016. (VI.30.) Ö. sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2016.07.01.

17. a 11/2016. (VI.30.) Ö. sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2016.07.01.

18. a 11/2016. (VI.30.) Ö. sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2016.07.01.

19. a 11/2016. (VI.30.) Ö. sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.           Hatályba lép: 2016.07.01.